Klauzula informacyjna

Stan:07/2018

Klauzula informacyjna

 

Drogi Użytkowniku,

od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO.

W związku z tym, chcemy poinformować o zasadach przetwarzania przez firmę Jarosław Zagożdżon Auto-Gaz Centrum (AG Centrum) danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach. Zależy nam na przekazaniu  kompletnej wiedzy, a tym samym pełen komfort współpracy z AG Centrum.

Zgodnie z art.13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016) informujemy:

 1. Dane dotyczące Administratora :

Jarosław Zagożdżon AUTO-GAZ CENTRUM (AG Centrum) , ul. Chorzowska 11 A , 26-600 Radom działający na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP 7961121139.

Dane kontaktowe: rodo@agcentrum.pl

 1. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • realizacji wykonania zamówienia na podstawie Art.6 ust.1 lit b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie Art.6 ust.1 lit c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
 • ochrony praw i interesów osoby, której dane dotyczą na podstawie Art.6 ust.1 lit d) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
 • prawnie uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w tym prowadzenia marketingu produktów i usług własnych (marketing bezpośredni) na podstawie Art.6 ust.1 lit f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku w oparciu o wyrażoną zgodę;
 1. Przedmiotem przetwarzania Twoich danych osobowych są:
 • imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji, numer rachunku bankowego. nazwa firmy, przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedzib.
 1. Odbiorcami Twoich danych osobowych są:
 • podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia;
 • podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, informatyczne, programistyczne, pocztowe i kurierskie, pomoc prawno - podatkową, windykacyjne, marketingowe;
 • podmioty , z którymi Administrator ma zawartą umowę współpracy w celu realizacji łączącej podmioty umowy, realizacji obowiązków Administratora przewidzianych prawem, ochrony praw Administratora zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych;
 • podmioty będące zobowiązane na mocy zawartych z Administratorem umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Administratora;
 • organy nadzorujące, organy władzy i inne osoby trzecie, w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem 
  na Administratora.
 1. Dane osobowe przechowywane będą :
 • wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone;
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora;
 • Administrator zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić dane osobowe.
 1. Przysługuje Ci w odniesieniu do danych osobowych, prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do danych osobowych;
 • żądania od Administratora sprostowania danych osobowych;
 • żądania usunięcia;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych;
 • wniesienia skargi do Organu Nadzorczego w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.
 2. Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Klauzuli informacyjnej zgodnie z obowiązującym prawem i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.

Administrator