Regulamin

Stan:07/2018

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AGSKLEP.COM

Sklep Internetowy dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta i w Kodeksie Cywilnym. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Definicje:
   1. DZIEŃ ROBOCZY – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
   2. REJESTRACJA „ZAŁÓŻ KONTO” – narzędzie dostępne w Sklepie Internetowym umożliwiające utworzenie Konta i rejestrację Klienta.
   3. ZAMÓWIENIE – narzędzie dostępne w Sklepie Internetowym umożliwiające dokonanie zakupu, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności zawierające oświadczenie woli Klienta.
   4. KONSUMENT - osoba fizyczna (każdy człowiek posiadający zdolność prawną), która nie prowadzi działalności gospodarczej lub osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
   5. PRZEDSIĘBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna wyposażona w zdolność prawną i prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
   6. KLIENT – (1) osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej (konsument); (2) przedsiębiorca - który zawarł lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
   7. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
   8. KONTO – narzędzie w Sklepie internetowym zawierające indywidualny login (adres e-mail) i hasło podane przez Klienta, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
   9. NEWSLETTER – elektroniczna dystrybucja świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
   10. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
   11. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego agsklep.com. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.
   12. SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym: agsklep.com.
   13. SPRZEDAWCA – Jarosław Zagożdżon prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jarosław Zagożdżon Auto-Gaz Centrum wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: siedziba i adres do doręczeń: ul. Chorzowska 11a, 26-600 Radom, NIP 7961121139, REGON 670863268, adres poczty elektronicznej: sklep@agsklep.com, numer telefonu: (48) 322 27 27.
   14. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu lub usługi zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
   15. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
  2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe Sprzedawca przetwarza, ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji, poprawiania oraz prawo do żądania ich usunięcia.
 1. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
  1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące narzędzia: Konto, Zamówienie oraz Newsletter o następujących funkcjonalnościach:
   1. ) Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Klienta – (1) kliknięciu pola „Załóż konto” oraz (2) uzupełnienie loginu (adres e-mail) oraz indywidualnego hasła oraz (3) potwierdzeniu woli utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający rejestrację przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej – następnie niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych Klienta po kliknięciu pola „Dodaj dane klienta” (okno w sklepie otwiera się po kliknięciu wyżej wspomnianego linku rejestracyjnego). W wypadku Przedsiębiorcy niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy klikając w panelu klienta Moje Dane – Usuń konto lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@agsklep.com
   2. ) Zamówienie – zamówienie rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Zamówienie jest możliwe do zrealizowania bez logowania, tym samym bez założonego konta. Tylko Klienci posiadający Konto mogą skorzystać z preferencyjnych cen.
   3. ) Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po złożeniu oświadczenia woli wpisu na Newslettera Sklepu internetowego. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@agsklep.com lub też pisemnie na adres: ul. Chorzowska 11a, 26-600 Radom.
  2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa obsługująca Sklep Internetowy; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
  3. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym i prawnym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  4. Tryb postępowania reklamacyjnego związanego z działaniem Sklepu Internetowego:
   Reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Klient może składać:
   - pisemnie na adres: ul. Chorzowska 11a, 26-600 Radom;
   - w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@agsklep.pl;
   - wymagane jest podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Klienta; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
  5. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 1. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
  1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie Regulaminem pod warunkiem zapłaty całości ceny za Produkt zgodnie z wybraną formą płatności.
  2. Każdy Klient za zakupy w Sklepie Internetowym otrzymuje fakturę VAT.
  3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich. O łącznej cenie wraz kosztami dostawy, Klient jest informowany na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia.
  4. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym:
   1. ) Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z Regulaminem pod warunkiem zapłaty całości ceny za Produkt zgodnie z wybraną formą płatności.
   2. ) Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą pod warunkiem zapłaty całości ceny za Produkt zgodnie z wybraną formą płatności.
  5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego.
 1. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
  1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
   1. ) Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
   2. ) Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
   3. ) Płatności elektroniczne i płatności kartami płatniczymi za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl
  2. Możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w momencie wyboru danego sposobu płatności podczas składania Zamówienia.
  3. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: Przelewy24.pl – PAYPRO S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP 779-236-98-87, REGON 301345068, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł.
  4. Termin płatności:
   1. ) W przypadku wyboru przez Klienta przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 4 godzin od momentu złożenia Zamówienia, co stanowi warunek przyjęcia Zamówienia do realizacji.
   2. ) W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze.
  5. Odmienne od powyższych terminy płatności i warunki dostawy są możliwe w drodze odrębnych ustaleń między Klientem a Sprzedawcą.
 1. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
  1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia.
  3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
   1. ) Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska za pobraniem.
  4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 10 Dni Roboczych. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 10 Dni Roboczych.
  5. Realizacja Zamówienia:
   1. ) Przy wyborze płatności za pobraniem - Produkt zostanie wysłany najszybciej, jak to możliwe.
   2. ) Przy wyborze płatności online - Produkt zostanie wysłany po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia płatności przez Przelewy24.
   3. ) Przy wyborze płatności przelewem tradycyjnym - Produkt zostanie wysłany po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 1. REKLAMACJA PRODUKTU
  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa - w Kodeksie Cywilnym (art. 556-576).
  2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
  3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:
   1. ) pisemnie na adres: ul. Chorzowska 11a, 26-600 Radom;
   2. ) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@agsklep.com;
  4. Wymagane jest podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) danych Produktu i danych dotyczących Zamówienia (data zakupu); numeru faktury; (2) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (3) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (4) danych kontaktowych składającego reklamację.
  5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie po otrzymaniu towaru, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia reklamacji. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
  6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul. Chorzowska 11a, 26-600 Radom. W przypadku Konsumenta koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, w przypadku Przedsiębiorcy koszt dostarczenia ponosi Przedsiębiorca.
 1. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
  1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
  2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.7 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:
   1. ) pisemnie na adres: ul. Chorzowska 11a, 26-600 Radom;
   2. ) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@agsklep.com;
  2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. 11 Regulaminu oraz na stronie Sklepu Internetowego.
  3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od otrzymania Produktu przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od otrzymania ostatniego Produktu, partii lub części.
  4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku dokonania płatności przy użyciu karty płatniczej zwrot środków nastąpi na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej, za pomocą której dokonano zapłaty. Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu zwrotnie.
  5. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Chorzowska 11a, 26-600 Radom.
  6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
  7. Koszty związane z odstąpieniem przez Konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść Konsument:
   1. ) Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
   2. ) Bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 1. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
  1. Niniejszy punkt Regulaminu dotyczy Przedsiębiorców.
  2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Przedsiębiorcą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Przedsiębiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
  3. W wypadku Przedsiębiorców, Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu płatności.
  4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę, Produktu przewoźnikowi przechodzą na Przedsiębiorcę korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Przedsiębiorcy oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
  5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Przedsiębiorca obowiązany jest zbadać przesyłkę. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
  6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Przedsiębiorcy zostaje wyłączona.
  7. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Przedsiębiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Przedsiębiorcy tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy.
  8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
  2. Zmiana Regulaminu:
   1. ) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
   2. ) Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Konsumentów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 1. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

Auto-Gaz Centrum Jarosław Zagożdżon
ul. Chorzowska 11a, 26-600 Radom
www.agsklep.pl
sklep@agsklep.com

Ja _____________

niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów:

________________

Data zawarcia umowy (data wystawienia faktury) __________/odbioru____________

Imię i nazwisko konsumenta_______________

Adres konsumenta ____________________

Podpis konsumenta ___________________

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data ____________________